ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GROEPSBOEKINGEN

De algemene voorwaarden van City Tours Eindhoven V.O.F. (KvK 17216697), hierna te noemen “City Tours”, gevestigd te (5629 NG) Eindhoven aan de Oberto 14.

Artikel 1 Definities

 1. City Tours: de partij die op basis van deze voorwaarden groepsboekingen verzorgt;
 2. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst een groepsboeking boekt voor meer dan 10 personen bij City Tours of minder dan 10 personen maar als groep behandeld moet worden (maatwerk);
 3. Activiteit: een uitstapje / belevenis in en rond de omgeving van Eindhoven voor een groep van meer dan 10 personen;
 4. Boeking: een reservering voor een activiteit;
 5. Deelnemer: een natuurlijke persoon die deel neemt aan een activiteit;
 6. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen City Tours en een opdrachtgever tot stand komt;

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, onderhandelingen en overeenkomsten aangegaan door City Tours met een opdrachtgever waarbij City Tours de boekingen verzorgt.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door City Tours uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze algemene voorwaarden.
 5. Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.

Artikel 3 Offertes/aanbod

 1. De door City Tours uitgereikte offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven of overeengekomen.
 2. Alle offertes zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 3. City Tours vermeldt alle toepasselijke informatie over de groepsboekingen in haar aanbod. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomsten/wijziging overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover City Tours een opdrachtbevestiging heeft verstuurd dan wel een getekende overeenkomst is gesloten en/of een bevestigingsmail is verzonden.
 2. De offerte van City Tours wordt geacht de overeenkomst tussen partijen juist en volledig weer te geven.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst zijn geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. Na aanvang van de overeenkomst worden wijzigingen opgegeven door de opdrachtgever en door City Tours doorgevoerd indien zij schriftelijk door City Tours zijn bevestigd.
 4. Aan het wijzigen van de boeking zijn kosten verbonden. De wijzigingskosten zullen 1 op 1 worden doorbelast aan de opdrachtgever.

Artikel 5 Betaling

 1. De opdrachtgever wordt geacht de door City Tours gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.
 2. De prijzen zijn aangegeven in Euro’s inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven en/of overeengekomen.
 3. City Tours hanteert bij een boeking een aanbetaling van tenminste 30% van het boekingsbedrag. Zodra de boeking definitief is dient de aanbetaling direct te worden voldaan. resterende bedrag van de boeking dient uiterlijk één maand voor de activiteit te zijn voldaan.
 4. City Tours hanteert bij haar facturering een betalingstermijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Bij een creditkaart betaling zijn de transactiekosten voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Betaling door de opdrachtgever geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Ingeval de opdrachtgever in gebreke blijft om een factuur tijdig aan City Tours te voldoen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en derhalve zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van City Tours vereist is. In dat geval is de opdrachtgeer aan City Tours vanaf de datum van verzuim de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt aangemerkt.
 8. Door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken in de eerste plaats steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats ter afdoening van de opeisbare oudste facturen, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 9. City Tours is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan de incassering van haar vordering(en) op de opdrachtgever. City Tours is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de opdracht. De buitengerechtelijke kosten worden gebaseerd op de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit.

Artikel 6 Annulering

 1. Bij annulering van de overeenkomst (boeking) vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van alle door City Tours gemaakte redelijke kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor City Tours wegens de niet uitvoering van de overeenkomst.
 2. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de boeking betrekking heeft, in onderling overleg bepaald en in de overeenkomst vastgelegd. Indien de opdrachtgever de gereserveerde boeking niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de opdrachtgever desondanks gehouden het volledige bedrag te voldoen.
 3. Indien sprake is van een gedeeltelijke annulering (zoals onder andere vermindering van het aantal personen) zullen de prijzen worden aangepast naar het aantal deelnemers dat meedoet aan de activiteit (zie ook artikel 4 wijziging overeenkomst).
 4. Onverminderd het voorgaande, kan de opdrachtgever vóór het tijdstip van de activiteit schriftelijk annuleren. De opdrachtgever zal de navolgende vergoeding verschuldigd zijn:
 • 30% van het boekingsbedrag wanneer de annulering plaatsvindt uiterlijk een maand voor de datum van de activiteit;
 • 70% van het boekingsbedrag, wanneer de annulering plaatsvindt tussen een maand en 2 weken vóór de datum van de activiteit;
 • 100% van het boekingsbedrag bij annulering binnen 2 weken vóór de datum van de activiteit.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

 1. City Tours heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst tot nadere orde op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval een van onderstaande situatie(s) zich voordoet. Vorenstaande vereist geen ingebrekestelling en geen rechterlijke tussenkomst, evenmin is City Tours gehouden tot enige schadevergoeding of garantie ingeval:
 2. de opdrachtgever de verplichtingen uit de met City Tours gesloten overeenkomst(en) niet behoorlijk, tijdig en/of volledig nakomt;
 3. er gerede twijfel bestaat of de opdrachtgever in staat is de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst(en) met City Tours te voldoen;
 4. van faillissement van de opdrachtgever, surséance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van City Tours wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte geleden schade ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst, dan wel door gebreken van door City Tours geleverde boekingen bij de opdrachtgever of derden, uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
 2. Indien en voor zover City Tours aansprakelijk is voor enige schade, is de aansprakelijkheid van City Tours uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag van de boeking tot een maximumbedrag van € 1.500,00. De opdrachtgever wordt geacht voor het meerdere adequaat verzekerd te zijn.
 3. City Tours is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment waarop de schade toebrengende gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens City Tours. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van City Tours bij uitvoering van de overeenkomst.
 4. De opdrachtgever vrijwaart City Tours voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van de door City Tours geleverde diensten / activiteit.
 5. Opdrachtgever en de aan de opdrachtgever gelieerde partijen (personen) nemen allemaal deel op eigen risico aan de activiteit City Tours.
 6. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.
 7. City Tours adviseert opdrachtgever een (reis)verzekering af te sluiten. Een dergelijke verzekering is niet inbegrepen bij de boeking.
 8. Huurobjecten die eventueel gehuurd worden bij een activiteit zijn niet te verzekeren tegen diefstal en/of schade. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en draagt het risico voor diefstal en/of schade aan de huurobjecten. Opdrachtgever zal als goed huisvader zorgen voor de huurobjecten en de deelnemers hierop wijzen.

Artikel 9 Weer

 1. Als het weer een veiligheidsrisico vormt kan City Tours de activiteit zowel voor als tijdens de activiteit annuleren/beëindigen. Mocht dit gebeuren vóór de start van de activiteit dan volgt een restitutie. Gebeurt dit tijdens de activiteit dan gaat dit naar rato.

Artikel 10 Privacy

 1. City Tours zal niet meer gegevens registreren dan strikt noodzakelijk voor de boeking. City Tours is afhankelijk van de systemen die worden gebruikt voor boekingen.
 2. City Tours zal de verplichtingen uit de AVG waarborgen, maar is afhankelijk van derden. Opdrachtgever vrijwaart City Tours met betrekking tot aansprakelijkheden van derden met betrekking tot de AVG.
 3. Na afloop van de activiteit ontvangt opdrachtgever (en de contactpersoon tijdens de activiteit) een aftersales e-mail van City Tours om een review te schrijven over de activiteit en City Tours.

Artikel 11 Toepasselijk recht

 1. Alle transacties en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de

daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands
recht.

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding of overeenkomst van of met City Tours zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

Artikel 12 Slotbepalingen

 1. City Tours is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door City Tours aangekondigde tijdstip. City Tours zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever toezenden.
 2. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg en interpretatie daarvan.

 

CITY TOURS© Copyright 2019. Alle rechten voorbehouden.